Година на построяване

1966 – 1987 г.

Кратка информация

Обектът представлява комплекс от двадесет и две идентификационни единици, с предназначение за конгресни, културни, спортни и търговски дейности. Целият обект е проектиран за периода 1966 – 1987г. от проектантски колектив на Териториална проектантска организация – Варна, след проведен национален конкурс. Присъдени са две втори награди. Решено е да се работи по предложението на арх. Варужан Кехам Мануян (род. 1927 г.). Работният проект е изготвен от проектантски колектив, с ръководител – видния варненски архитект Стефан Колев Колчев (род. 1931г.). В колектива учавстват и арх. Жечко Маринов Чолаков (1926-1999 г.), арх. Димитър Кирилов Стоянов (1926-2007 г.) и арх. Вирджиния Иванова Попова (род. 1931 г.), които запазват основната идея на арх. Маноян. Уникалната за времето си конструкция е дело на инж. Петко Стоянов Милев (род. 1931 г.), инж. Христо Иванов Колев (род. 1936 г.) и инж. Д. Дочев. Революционно решената сценична част е дело на колектив с ръководител инж. Христо Кирчев (зет на арх. Ж. Чолаков и първи демократичен кмет на община Варна).

Обектът представлява многофункционална зала, наречена зала "Конгресна", заедно с прилежащите и фоайета, комуникационни площи и околно пространство, е проектирана и построена в периода 1966-1968г. В периода 1986-1987г. е построен вторият основен корпус. В него са включени три нови спортни зали с възможност за обединяване – зали „Младост“ и зала за танцови и сценични изкуства – зала „Хореография“. Реконструирана е зала „Конгресна“, която вече разполага с 3000 места, нови художествено осветление, ложи за журналисти и симултантен превод, климатична инсталация, информационно табло, възстановителен център и др. Благодарение на качествата на авторите и независимо от разликата във времето за реализация на двата етапа на обекта, резултатът е с високи качества на композиционното решение, характеризиращо се с пълнота и завършеност.

За обекта е запазена оригинална строителна документация в пълен обем. Налице са архивни снимки от началото на строителството до сега.

В историческо отношение, комплексът е с много висока стойностна характеристика. В него са провеждани спортни, конгресни и културни събития от световно, национално и местно значение. Историческите данни са съхранени и класифицирани в архивите на администрацията на комплекса.

Концепцията, строителната конструкция и плановата схема на всички обекти са революционни за времето си. Зала „Конгресна“, е първата в източна Европа и една от първите в света, чийто покрив е с висяща вантова конструкция.

С пластично-художествения си образ, високото качество на общата обемно-пространствена композиция и комплексното изпълнение на околната непосредствено прилежаща среда, комплекса придобива много високи ценностни качества за средата в която се намира.
В градоустройствено отношение, комплекса представлява основен елемент от една от най-ярките и последователно проведени градоустройствени композиции на гр. Варна, включваща Висшето военно-морско училище, Двореца на културата и спорта и пантеона в Морската градина.

Във функционално отношение, обектът е съхранен в максимална автентичност, до нивото на оригиналните си функции. Именно като такъв, той има значим икономически потенциал и успешно се включва в културно-туристическата и спортна инвестиционна система на гр. Варна.

Обекта се ползва с изключителна популярност в регионален, национален и международен план. От създаването си, Двореца на културата и спорта - Варна се превърна в един от символите на града, както като архитектурно-строителен елемент, така и в смислово отношение.

Автор

арх. Варужан Кехам Мануян

Категория

Техническо състояние

задоволително

Собственост (преобладаваща)

частна

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти