Датировка
IV - VI век
Информация

Археологическия обект представлява разннохристиянска базилика, намираща се в момента на островната зона, на територията на КРЗ.

Още през 1909г. Варненското археологическо дружесвто разкопава могила, ситуирана между езерото и морето, известна под името „Пиринч тепе” или „оризова могла”. По това време околната среда е представлявала блатиста и песъчлива местност, по-късно пресушена от прокопаването на канала между морето и езерото. При изкопните работи за канала,  обширна зона – около 9900кв.м. са извадени няколко хиляди дъбови колове с дължина 3м., които по данни на Шкорпил са от „колови постройки”. От същото място са излязли 130 кубика ломен и дялан камък, на които личат специални дупки за съединяване. Открити са още мраморни камъни с украшения и релефи. Интересът на братя Шкорпил привлича част от мраморен съркофаг, украсен с корниз и релефи.

При разкопаването на могилата с размери h=1м и основа 65/45м, Варненското археологическо дружество регистрира раннохристиянска базилика. Двата вида настилки сочат за два строителни периода на храма. Намерените монети свидетелстват за това, че храма е построен по времето на Константин Велики (IVв.) и е преработен по времето на Юстиниян (VIв.).

Археологическата структура представлява трикорабна едноапсидна базилика с нартекс и баптистерий до северизточния ъгъл. Храмът има размери 24м/18м. Корабите са разделени с две редици по 6 мраморни колони, а нартексът – разчленен с пиластри. На място (in situ) Шкорпил намират 3 бази на колони и половин капител. Традиционната схема на раннохристиянска базилика е допълнена с приолтарни помещения, предапсидно пространство, баптистерий и параклис. Има данни, че много от камъните на градежа и вътрешните архитектурни елементи са открити в зиданата основа на аспаруховия вал (също част от олтара). Настилката е била от мраморни плочи, а в нартекса – от квадратни тухли. При разкопките са открити и мозаечни кубчета, най-вероятно от стенни мозайки.

Още братя Шкорпил описват многобройни и разнообразни находки, като късове от мраморния корниз, фрагменти от мраморни колони, стълпчета от балюстрада, части от стъклени и керамични предмети,  части от мраморни статуи и релефи. Значително е и количеството на открити медни монети в местността – над 200кг.

В момента обектът не е социализиран, намира се в двора на КРЗ – Варна и достъпът е силно ограничен.

Местоположение
м-т Пиринч тепе, на островната зона под Аспарухов мост, в двора на КРЗ, Варна
Културна пренадлежност
Византийска култура
Проучване
1909 - 1910г. - археологически разкопки на братя Шкорпил; 1979г. - проф. Рашо Рашев: 1986г. - ст.н.с. д-р Ал. Минчев;
Техническо състояние
лошо
Статут /описан в АКБ/
Национално значение /Д.В. 16/27.02.1968г./
Режим на опазване /съгласно чл.35 от НАРЕДБА №7/
Г