Информационен регистър ИР – НКН е база данни, систематизирана според българската нормативна база (ЗКН, Нар. Н-12) и утвърдените начини за документиране и архивиране на информацията относно НКН в РБ. Съдържа графична, документална, историческа и географска информация за всеки единичен обект, както и специализирана информация като актуален юридически статут, вид и категория на обекта на КН, както и карта с точното географко разположение.

Екипът ни има за цел  да създаде богата и изчерпателна база данни, систематизирана и оптимизирана за работа на институции, специалисти и изследователи. Обществено – достъпният актуализиран списък и всички съответни приложения следва да улеснят процесите при инвестиционни намерения и архитектурно проектиране в най-натоварената – централна зона на града.

За основа на Регистъра е използвано изследване, извършено през 2015г., разработено за обществена поръчка с предмет „Идентифициране/актуализиране и предложение за деклариране на недвижимите културни ценности на територията на Община Варна” /Договор  № Д14001102Вн от 07.10.2014г./ Цялата документация бе предадена на 09.03.2015г. в Министерство на културата /хартиен носител, и дигитален формат с обем близо 43GB/. http://studiorachevi.com/portfolio_page/идентифициранеактуализиране-и-пред/

Шест месеца след предаване на разработката, на 21.07.2015г.Община Варна получи положително становище с изх.№ 0401-238/17.07.2015г. – НИНКН. То гласи, че дейностите по Актуализация и идентификация са извършени по изискванията на Наредба Н-12 от 21 ноември 2012 г., а НИНКН приема предадената от „Студио Рачеви” Документация в пълния и обем.

Събраната информация е актуализирана към 2020 година и допълнена с актуално фотозаснемане и допълнителни материали.

Екип
арх.Ирина Рачева
изследване, обработка на информация
Даниел Ефтимов
фотозаснемане, графична обработка
Давид Пенев
графичен дизайн
арх. Владимир Рачев
Илюстрация – начална страница
Източници на информация

Личен архив

Иван Мичев - «Старинни къщи от приморска Варна» - 2013г. - изд.'Стено'

Иван Мичев - «Старите чешми на Варна» - изд.'Зограф'

Валентин Плетньов, Иван Русев – «История на Варна», том втори, Средновековие и Възраждане – 2012г. - изд.'Славена'

Румяна Инванова – «Кирил Шиваров и Варна» - 2004г. - изд.'Славена'

Георги Кацарски, арх.Емил Пасков – « Варна Архитектура Архитекти» - Издателство МС

Християн Облаков – «Архитектът Аристократ- Дабко Дабков» - 2009г. - Издателство МС

Християн Облаков – «Архитект Стефан Венедикт Попов» - 2011г. -Издателство МС

Християн Облаков – «Сецесионовият инженер и рационалният архитект» - 2011г. - Издателство МС

Християн Облаков – «Благородният архитект»- 2012г. - Издателство МС
Николай Савов – „Сабята на полковник Дръжков“ -  2012г. - изд.'Стено'

Д.Димитров, ст.н.с.арх.Й.Йорданов, ст.н.с.арх.Г.Кожухаров, академик Кръстю Миятев, проф.арх.Г.Стойков, арх.Л.Тонев, проф.Христо Христов- «Кратка история на Българската архитектура» - 1965г. – Издателство на БАН

Н.В.Баранов,  А.В.Бунин, В.В.Большков, В.Е. Бьков, - „Всеобщая история архитектурь“, том 10, XIX-начала XXвв. – 1972г. – 'Издателство литературь по строительству'

Арх.Иван Н.Аврамов - «Никола Лазаров- Личност, творчество, обществени прояви» -  „Държавно издателство Техника“ - София - 1983г.

The grammar of architecture – 2002 - The Ivy Press Limited
Stephen Calloway - The elements of style - 2012- Octopus Publishing Group

Библиотека "П.Славейков"
web-архив - http://www.libvar.bg/projects/digitalcollection/

Периодични издания ”Варненски общински вестник”, ”Свободен глас”, „Свободен гражданин”, „Варненски дневник”, „Известник”

РИМ- Варна

Археологическа карта на България - Регистър

К.Шкорпил, Х.Шкорпил- «Паметници изъ Българско» - 1888г. – Придворна печатница на Б.Прошекъ

К. и Х.Шкорпил - «Паметници на гр.Одесос-Варна» - Печатница «Взаимностъ» Варна

«Известия на Варненското археологическо дружество» /По случай двадесетгодишнината от основаването на дружеството 1901-1921г./ - Печатница

«Просвещение» на П Зенгинов & К.Янев 1921г.

Архив на Община Варна

Електронни източници- сайтове

www.lostbulgaria.com

http://retrobulgaria.com/varna/

www.oldvarna.com/

GIS-Варна - личен акаунт