Датировка
Първи културен слой: I век пр.Хр. - II – III век; Втори културен слой: V – VІ век
Информация

Обектът е разкрит съвсем скоро (май 2019г.) и представлява изключителен интерес, не само поради сложната си и многопластова стратиграфия, но и поради хипотезата, че е открита южната порта на късноатничния Одесос. Разкопките се осъществяват във връзка с инвестиционни намерения – реализация на проект за „Естетизация и модернизация в подзона „Одесос” 2”. Екипът на РИМ Варна, с ръководител доц. д-р Валери Йотов първоначално разкрива структура от масивни каменни квадри  на суха зидария с врязани канали, тип „лястовича опашка”. Смята се, че това е продължението на крепостната стена, датирана от късния елинизъм – I век пр. Хр. и римската епоха от II – III век. Трасето съвпада с разкритата през 1982г. крепостна стена от М. Лазаров, при строителството на сградата на НТС (Научно Технически съюз), датирана от същия период. Ширината на стената е близо 2,80м.

Върху елинистичната крепостна стена е стъпал друг по-късен зид от масивни рустицирани каменни квадри и добре обработени, неголеми камъни, свързани с розов хоросан. В най-високата си запазена част градежът е от 3-4 реда керамични тухли. Разкрит е и единия от основните канали (cloaka), конструктивно вграден в стената. Датировката на късния зид е отнесена към късноантичната – римска епоха – IV – VI век.

Наоколо са намерени движими кутурни ценности – фрагменти, монети, мраморна база на колона и бронзова лампа, които потвърждават периодизацията.

Най-горните структури, които бяха премахнати, за да се проучат крепостните стени са датирани от началото на XIX век. Предполага се, че това е бил построеният през 1832-1834 „военен склад”.

При направените сондажи южно от разкритите елинистични и римски зидове, става ясно, че липсват каквито и да е културни пластове. Откритата на сравнително малка дълбочина плътна пясъчна основа дава основание за твърдението, че през периода на късната античност и ранното средновековие (IV-VIIв.) непосредствено до крепостната стена е започвал морският бряг.

В момента все още текат спасителни разкопки и проучванията продължават. Предстои да се изясни с точност функцията и предназначението на разкритите археологически обекти.

Местоположение
Граници - ул. "Цар Симеон", ул. "Цариброд", ул. "Л. Заменхоф", ул. "Козлодуй"; Археологически резерват "Одесос", Варна
Културна пренадлежност
Елинистична култура; Римска култура;
Проучване
2019 г. - разкрит от доц. д-р Валери Йотов
Техническо състояние
Добро техническо състояние; В процес на проучване;
Статут /описан в АКБ/
Национално значение- резерват /обявен с Разпореждане на Министерски съвет №76 от 27.04.1974г.
Режим на опазване /съгласно чл.35 от НАРЕДБА №7/
Г