Датировка
V – VІ век
Информация

Обектът представлява комплекс от късноантични водни съоръжения и е открит през 2018г. при спасителни археологически разкопки на ул.”Софроний Врачански” №11. Намира се в границите на ААР „Одесос - Варна“. Според проучващите археолози от РИМ – Варна: Валери Йотов и Александър Минчев този сложен по план воден комплекс е предтставлявал нимфеум (градска чешма), фунционирал през V – VІ в.

На площта на парцела, подлежащ на спасителни разкопки са открити останки от голям архитектурен комплекс с фасада от югозапад, която попада под съществуващи днес сгради. За съжаление е разрушен почти до основи. В северозападната си част постройката е била на два етажа, със зидове широки 0,85 до 1,05 м и керемиден покрив. В профилите от северозапад и запад стените му са запазени в суперструкция, с градеж в opus mixtum. Комплексът се състои от няколко водни съоръжения, други помещения и вероятно открити площи, свързани в едно цяло: голяма щерна, коридор, правоъгълен басейн, елипсовиден басейн, редица от помещения на запад от него и помещение с тухлен под.

Находките – движимите културни ценности, намерени на територията на разкопките в обекта са много оскъдни: фрагменти от късноантична керамика – предимно от амфори и капачета, парчета прозоречно стъкло, части от мраморни облицовъчни плочи, две бронзови късноантични монети и др.

Обстоятелствата около обекта затрудняват сериозно пълноценното му проучване. Мястото за разкопки е ограничено в рамките на един частен имот и част от структурата остава под улицата, съседните имоти и съществуващите сгради. Освен това сравнително високите подпочвени води не позволяват навлизането на проучвателната дейност в дълбочина.

Състоянието на обекта в момента е задоволително и предстои да бъде експониран при настояща инвестиционна инициатива.

Местоположение
ул. "Софроний Врачански" №9, Археологически резерват "Одесос", Варна
Културна пренадлежност
Римска култура
Проучване
2018г. - открит при спасителни разкопки от екип на РИМ-Варна: доц. д-р Валери Йотов и ст.н.с. д-р Ал. Минчев
Техническо състояние
Добро техническо състояние
Статут /описан в АКБ/
Национално значение - резерват /обявен с Разпореждане на Министерски съвет №76 от 27.04.1974г.
Режим на опазване /съгласно чл.35 от НАРЕДБА №7/
Г