Датировка
II – III век сл. Хр. - изградена; IV - V век сл. Хр. - реконструирана
Информация

Обектът представлява част от улица от Римския Одесос с канал и шахта. Има данни, че са изградени през II– III век сл. Хр. И е реконструирана IV - V век сл. Хр.

През 2015г. при цялостаната инициатива за обновяване на централната градска част археологическите разкопки получават ново модерно стъклено покритие.

Обекта е в добро състояние, социализиран и добре поддържан.

Местоположение
бул."Княз Борис", пл. "Независимост", Археологически резерват "Одесос", Варна
Културна пренадлежност
Римска култура
Проучване
Техническо състояние
Добро техническо състояние
Статут /описан в АКБ/
Режим на опазване /съгласно чл.35 от НАРЕДБА №7/