Датировка
IV - V век сл. Хр.
Информация

При строителството на жилищни кооперации (~60 години на 20в.) по бул. Приморски е разкрита крепостна стена и кула, които са датирани към периода на късната античност. Разкритите фортификационни съоръжения се характеризират с римската строителна традиция от периода на късната античност. Части от късноантичната крепостна стена са засечени на няколко места във Варна, на базата на което северното й трасе е изцяло определено.

В момента археологическите разкопки са затворени в подземна шахта, намираща се под жилищна кооперация, което донякъде спомага за запазването на материалната й субстанция. Обектът не е социализиран и до него няма осигурен обществен достъп.

Местоположение
Между ул. "Цар Самуил" и бул. "Приморски"; Археологически резерват "Одесос", Варна
Културна пренадлежност
Римска култура
Проучване
Техническо състояние
Задоволително техническо състояние
Статут /описан в АКБ/
Национално значение- резерват /Д.В. 83/28.11.1975г./
Режим на опазване /съгласно чл.35 от НАРЕДБА №7/
Г