Датировка
Втората четвърт на IV век
Информация

На около 40м северно от най-старото открито до момента ранно-елинистично фортификационно съоръжение преди около 40 години е открита част от по-късна (втората четвърт на IV век) крепостна стена с кула с четвъртита форма и големи размери (19м - 12м). Вътре в кулата са ситуирани два масивни зидани пилона, служили за поддържане на горните подови конструкции. Строителната техника на монументалната структура е характерна за укпепителните съоръжения от късноримския период. В основата си стената има стъпаловиден банкет за по-добра коснтруктивна носимоспоспособност, а градежът на външната и вътрешна лицева зидария е изпълнен с големи квадри, някои от които с рустицирани лица а други –гладки. За по-здрава връзка помежду им са използвани железни скоби, положени в изсечени гнезда тип „лястовича опашка” и залети с олово. Пространството меду каменната зидария е изпълнено с емплектон от розов хоросан и парчета керамика. Широчината на стената на кулата е около 3,20м.

Техническото състояние на крепостната стена в момента не е особено добро. Намира се в границите на известната сред варненци „дупка”, която е със смесена собственост и функционира като платен паркинг години наред. Обектът не е социализиран. Консервационно-реставрационни дейности са извършвани частично и епизодично, в следствие на което се наблюдават частични разрушения в материалната му субстанция. Наблюдават се категорични и неадекватни намеси (бетониране), които са нанесли необратими последствия на материалната субстанция.

През 2017г. при спасителни разкопки при преустройство на ъгловата къща на ул.”Воден” и бул.”Княз Борис” е разкрита част от още една U-образна кула по продължението на късноримската крепостна стена. При нея се наблюдава същата строителна традиция, както при правоъгълната кула, а матераилната субстанция е запазена частично – в най-високата част до 4 реда от градежа. Част от кулата е била разрушена при строителството на сградата от началото на 20-ти век. Запазената част е добре реставрирана, консервирана и изложена под прозрачно покритие вътре в партера на сградата. В момента мястото е търговски обект, което осигурява обществен достъп до наскоро откритата недвижима културна ценност.

Местоположение
бул. "Княз Борис I", Археологически резерват "Одесос", Варна
Културна пренадлежност
Римска култура
Проучване
Техническо състояние
Задоволително техническо състояние
Статут /описан в АКБ/
Национално значение- резерват /Д.В. 83/28.11.1975г./
Режим на опазване /съгласно чл.35 от НАРЕДБА №7/
Г