Неоцененото наследство на Варна

В рамките на инициативата „НАСЛЕДСТВО В РИСК”, подкрепена от Фонд Култура на Община Варна, в платформата #varnaheritage ще бъдат публикувани сгради, които нямат статут по Закона за културното наследство, но притежават ценностни качества и все още имат претенция за автентичност. Повишаването на информираността относно опазването е ключово, за да има промяна в начина на намеса в историческата среда и да се предотврати погубването на наследството ни.
Научете повече

Какво потъва в "Дупката"

Историческо развитие, градоустройствен анализ и актуални проблеми на УПИ I - "за търговски дом", кв. 39, по плана 8 м.р. – Варна
Научете повече

Наследство и устойчивост в дейността по Опазване на недвижимите културни ценности в България с примери от Варна

‍Настоящото изследване има за цел да проследи развитието на системата по опазване на недвижимото културно наследство в България от възникването му до настоящия момент с цел: установяване на причините за състоянието на съвременната културно - историческа среда.
Научете повече

Към въпроса за състоянието на недвижимото културно наследство на гр.Варна

Abstract: Недвижимото културно наследство е обществено благо, което в значителна степен определя специфичния облик на дадено населено място. То е дългосрочен актив, невъзобновим ресурс и фактор за развитие на туризма. Целта, която си поставя автора на статията,е да представи състоянието на недвижимото културно наследство на град Варна.
Научете повече

Стартира – Информационен регистър на варненското недвижимо културно наследство

Сайтът предоставя абсолютно свободен достъп до дигиталнабаза данни, систематизирана според българската нормативна база. Съдържа специализирана графична и документална информация за 510 обекта – сгради със статут на културна ценност.
Научете повече

Идеен проект за музей на архитектурата и общинско звено „ОКН”, ул. Преслав 22, Варна

Идейният проект е разработен като Дипломна работа за Магистърска програма “Опазване на културното наследство” при ВСУ “Черноризец Храбър” и бе дарен безвъзмездно на Община Варна през 2016 г.
Научете повече

Забравените архиви на Варна

Статия за уникалните архивни документи относно недвижимото културно наследство на Варна. Вековни оригинални архитектурни проекти тънат в забрава и изгнание в мазето на общината.
Научете повече

Софийска банка – поглед от високо

В центъра на Варна, непосредствено до седалището на Oбластна управа се намира едно истинско бижу. Това е сградата на някогашната „Софийска банка”. Архитектурният шедьовър е проектиран от известния варненски арх. Дабко Дабков през 1922г.
Научете повече
Search
close
Търсете обекти по адрес, функция, автор...