Information register of the immovable cultural heritage of Varna

A comprehensive interdisciplinary study of the Immovable Cultural Heritage (ICH) of Varna. The most extensive and detailed digital database regarding sites - Immovable Cultural Values (ICV) in Bulgaria.

Architectural

Objects with the status of architectural-construction/landscape Immovable Cultural Value (ICV)
510

Archaeologies

Archaeological sites
22

Buildings without status of ICH

Objects proposed for listing
31

Blog

Latest publications
Неоцененото наследство на Варна
В рамките на инициативата „НАСЛЕДСТВО В РИСК”, подкрепена от Фонд Култура на Община Варна, в платформата #varnaheritage ще бъдат публикувани сгради, които нямат статут по Закона за културното наследство, но притежават ценностни качества и все още имат претенция за автентичност. Повишаването на информираността относно опазването е ключово, за да има промяна в начина на намеса в историческата среда и да се предотврати погубването на наследството ни.
Какво потъва в "Дупката"
Историческо развитие, градоустройствен анализ и актуални проблеми на УПИ I - "за търговски дом", кв. 39, по плана 8 м.р. – Варна
Наследство и устойчивост в дейността по Опазване на недвижимите културни ценности в България с примери от Варна
‍Настоящото изследване има за цел да проследи развитието на системата по опазване на недвижимото културно наследство в България от възникването му до настоящия момент с цел: установяване на причините за състоянието на съвременната културно - историческа среда.
Към въпроса за състоянието на недвижимото културно наследство на гр.Варна
Abstract: Недвижимото културно наследство е обществено благо, което в значителна степен определя специфичния облик на дадено населено място. То е дългосрочен актив, невъзобновим ресурс и фактор за развитие на туризма. Целта, която си поставя автора на статията,е да представи състоянието на недвижимото културно наследство на град Варна.
Search
close
Търсете обекти по адрес, функция, автор...